ที่ระบายความร้อนด้วยของเหลว สำหรับแอปพลิเคชัน C&I PowerStack เป็นโซลูชันนวัตกรรมที่มีความจุของแบตเตอรี่

ที่ระบายความร้อนด้วยของเหลว สำหรับแอปพลิเคชัน C&I PowerStack เป็นโซลูชันนวัตกรรมที่มีความจุของแบตเตอรี่

คำนึงถึงความไม่แน่นอนของ COVID-19 เรากำลังติดตามและประเมินอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมของการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องในอุตสาหกรรมการใช้งานปลายทางต่างๆ ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้รวมอยู่ในรายงานในฐานะผู้สนับสนุนหลักในตลาดหม้อต้มนำความร้อนทิ้งหมายถึงอุปกรณ์นำความร้อนกลับมาใช้เพื่อลดการสูญเสียความร้อนที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมให้เหลือน้อยที่สุด ส่วนใหญ่จะใช้โดยโรงงานผลิตเหล็ก ซีเมนต์ 

โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก และสารเคมี เช่น เอทิลีน แอมโมเนีย กรดซัลฟิวริก และกรดไนตริก

หม้อไอน้ำถูกนำไปใช้ร่วมกับกังหันแก๊สและหน่วยความร้อน/พลังงานร่วม เพื่อแปรรูปพลังงานความร้อนที่สูญเสียไปและแปลงเป็นไอน้ำหรือน้ำร้อนเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป ความร้อนนี้สามารถใช้สำหรับการทำความร้อนซ้ำ, การผลิตกระแสไฟฟ้าโดยการขับเคลื่อนกังหัน, การบีบอัดไอระเหยและสูบของเหลว สิ่งนี้ช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพของโรงงานและลดต้นทุนกระบวนการและการใช้สาธารณูปโภค

การเติบโตอย่างมากในอุตสาหกรรมพลังงาน น้ำมันและก๊าซ และเคมี พร้อมกับความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับกระบวนการทางอุตสาหกรรมที่ประหยัดพลังงาน เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ผลักดันการเติบโตของตลาด นอกเหนือจากการนำความร้อนเหลือทิ้งกลับมาใช้ใหม่แล้ว WHB ยังสามารถใช้เพื่อขจัดความร้อนออกจากของไหลในกระบวนการที่ต้องทำให้เย็นลงเพื่อการขนส่งหรือการจัดเก็บ

นอกจากนี้ จิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มขึ้นในหมู่คนจำนวนมากยังสร้างผลกระทบเชิงบวก

ต่อการเติบโตของตลาดอีกด้วย ผลจากความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้น ความต้องการที่เพิ่มขึ้นในการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนเพื่อพัฒนาพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) น้อยที่สุดปัจจัยอื่นๆ รวมถึงการลงทุนที่เพิ่มขึ้นในโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศเกิดใหม่ 

ควบคู่ไปกับการดำเนินโครงการริเริ่มต่างๆ ของรัฐบาลเพื่อส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืน คาดว่าจะขับเคลื่อนตลาดต่อไปการสำรวจพบว่าผู้บริโภคมีแนวโน้มอย่างต่อเนื่องที่ระบุว่าพวกเขาไม่เคยซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านแท็บเล็ต (51%) 

ระบบช่วยเหลือด้วยเสียงสำหรับบ้านอัจฉริยะ (64%) และอุปกรณ์สวมใส่ (71%) ตัวเลขเหล่านี้ล้วนเพิ่มสูงขึ้นนับตั้งแต่การสำรวจชีพจรข้อมูลเชิงลึกผู้บริโภคทั่วโลกของ PwC ครั้งล่าสุดในมิถุนายน 2022 .Metaverse: การนำไปใช้ในระยะเริ่มต้นมีความแข็งแกร่ง ผู้บริหารตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการความเสี่ยง ความปลอดภัยทางไซเบอร์ การพิจารณาด้านธรรมาภิบาล

credit: WebMeGoldAsok.com
for1sell.com
twistedregion.com
hangauthcenter.com
kayseriveterinerklinigi.com
qualitywebcode.com
makikidsshop.com
jeannettecezanne.com
brosbeforeblogs.com
sellyourartkeepyoursoul.com